Åpenhetsloven i Saudefaldene

I Orklas års- og bærekraftsrapport for 2022 foretas rapportering i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Her er rutinene for aktsomhetsvurderinger og fremtiden i arbeidet med å hindre brudd på menneskerettigheter i leverandørkjedene beskrevet. Dette beskrives på s. 92- 93, s. 107-117 og s. 152-153. https://www.orkla.no/arsrapport/

Saudefaldene har lagt inn en direkte link til Orklas etiske retningslinjer i styrende dokumenter (INOSA). Videre er arbeidsforhold for leverandører og underleverandører en naturlig del av risikovurderingene i våre prosjekter. Bedriftens ledergruppe har gjort en egen konkret aktsomhetsvurdering av de største leverandørene Saudefaldene bruker. Ut fra denne vurderingen er det definert tiltak, men ingen røde flagg identifisert.

 

Aktsomhetsvurdering

 

Aktsomhetsvurdering ble utført i Sauda 22.5.2023. Deltagere i vurdering var direktør, vedlikeholdssjef, prosjektsjef og økonomisjef. Bedriftens største leverandører ble vurdert (ca. 20 firma).

Generelle tiltak:

  • Oppdatering av intern prosedyre SYS-005 Etiske retningslinjer.
  • Oppdatering av rammeavtaler slik at disse forhold også er omtalt her.
    • Orklas policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter tas inn.
  • Sikre at nye avtaler med leverandører dekker disse forholdene.
    • Orklas policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter tas inn.
  • Sikre at alle våre ansatte i vedlikehold og prosjekt kjenner til disse vurderingene. Alle våre ansatte kan bidra til å fange opp «røde flagg»..

Leverandør

Produkt/Tjeneste

Vurdering

Evt. Tiltak

Leverandør 1

Leverandør 2

Leverandør 3

Leverandør 4