Vår organisasjon

Se bilde nederst for oppdatert organisasjonskart. Nedenfor er noen av Saudefaldenes funksjoner beskrevet.

Direktør

Direktøren er bedriftens daglige leder. Direktør rapporterer til direktør Orkla Energi og til styret i A/S Saudefaldene. Bedriftens budsjetter, regnskap og årsrapport skal godkjennes av styret.

Direktøren har det hele og fulle ansvar ved Saudefaldene for planlegging, drift og resultat innenfor de strategiske, operative og økonomiske målsettinger som er fastsatt av Orkla Energi og bedriftens styre. Direktør er bedriftens beredskapsleder ihht forskrift om beredskap i kraftforsyning (BfK)

Prosjektsjef

Prosjektsjef leder prosjektavdelingen og rapporterer til direktør. Prosjektsjef har ansvar for prosjektporteføljen til AS Saudefaldene og vil vanligvis ha funksjon som prosjektansvarlig for de enkelte prosjekt. Prosjektsjefen har personalansvar for alle i avdelingen og er medlem av Saudefaldene sin ledergruppe.

Produksjonssjef

Produksjonssjef er leder for driftssentral og rapporterer til direktør. Avdelingen er tillagt ansvaret for den daglige kjøring av kraftstasjonene, inkludert kobling av høyspentbrytere i transformatorstasjoner, koblingsanlegg og linjer. Produksjonssjef er ansvarlig for at konsesjonsbetingelser og manøvreringsreglement blir overholdt. Produksjonssjef er ansvarlig for den lokale produksjonsplanleggingen. Produksjonssjef er Beredskapskoordinator ihht forskrift om beredskap i kraftforsyning (BfK). Produksjonssjef har ansvaret for planlegging, drift og resultat for sin avdeling innenfor de strategiske, operative og økonomiske målsettinger som er fastsatt for Saudefaldene.

Produksjonssjef er medlem av Saudefaldenes ledergruppe.

Økonomisjef

Økonomisjefen rapporterer til direktør. Økonomisjefen har ansvar for budsjettering, økonomisk rapportering, lønn og personaladministrasjon. Økonomisjefen skal ha et nært samarbeid med de øvrige avdelingene for å koordinere og utnytte ressursene. Økonomisjefen har ansvar for planlegging, drift og resultat for sin avdeling innenfor de strategiske, operative og økonomiske målsettinger som er fastsatt for Saudefaldene. Økonomisjef er medlem av Saudefaldenes ledergruppe.

Vedlikeholdssjef

Vedlikeholdssjef leder vedlikeholdsavdelingen og rapporterer til direktør. Stillingen har ansvar for langsiktig planlegging og styring av alt vedlikeholdet av selskapets regulerings- og kraftverksanlegg. Vedlikeholdssjef har personalansvaret for alle i vedlikeholdsavdelingen. Vedlikeholdssjef har ansvar for planlegging, drift og resultat for sin avdeling innenfor de strategiske, operative og økonomiske målsettinger som er fastsatt for Saudefaldene. VTA skal holdes orientert om og tas med i planlegging av alt arbeid av betydning på damanleggene. Sakkyndig driftsleder skal holdes orientert om alt arbeid av betydning på høyspentanlegg. Driftsansvarlig lavspent skal holdes orientert om alt arbeid av betydning på lavspentanlegg. Vedlikeholdssjef er medlem av Saudefaldenes ledergruppe.

Alle lederroller skal utøves i tråd med ledelsesprinsipper og bedriftskultur fastlagt for Orkla.

Vassdragsteknisk ansvarlig

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) har det faglige ansvaret for at vassdragstekniske anlegg ved Saudefaldene tilfredsstiller de krav som er fastsatt i lover, forskrifter og retningslinjer gitt av myndighetene og at tiltak blir iverksatt ved avvik fra disse. Det er utarbeidet egen instruks for funksjonen.

Sakkyndig driftsleder

Sakkyndig driftsleder skal som en del av virksomhetens interkontrollsystem, ha et særlig ansvar for å påse at elektriske anlegg og bruken av disse til enhver tid tilfredstiller gjeldene bestemmelser. Det er utarbeidet egen instruks for funksjonen.

Utvalg og samarbeidsorganer

AMU

AMU har møter ca 4 – 8 ganger pr. år og behandler blant annet følgende saker:

  • HMS-saker
  • Avviksrapportering
  • Budsjett
  • Kvalitetsplan
  • Utarbeidelse av neste års HMS-plan

Fagforeninger

Saudefaldene har pr. i dag avtale med følgende fagforeninger:

El & IT og NITO.

Ansatte er representert av følgende fagforeninger:

El & IT, NITO, FLT, KRIFA og NOFU

Vernetjenesten

Vernetjenesten i Saudefaldene består av:

– Arbeidsmiljøutvalg

– Verneombud

– Bedriftshelsetjeneste